Familjerätt 2

Familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge | Bodelning | Äktenskapsförord | Samboavtal | Gåvobrev

En separation, oavsett om det är äktenskapsskillnad mellan makar eller separation mellan sambor och partners, är rent formellt inte svår att genomföra. Är man gift och överens om att skilja sig så ansöker man gemensamt om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Även om man som makar inte är överens, har en enskild part alltid rätt att ansöka om äktenskapsskillnad och efter viss betänketid, beroende på om man är överens eller om man har minderåriga barn, kan man få ut sin skilsmässa. För sambor är det ännu enklare då sambor inte ens behöver göra en ansökan för att avsluta en relation, då ett samboförhållande inte registreras på samma sätt som ett äktenskap eller parternskap.
Även om själva separationen är relativt okomplicerad, uppstår det i samband med en separation ofta diskussioner och en rad frågor som är betydligt mer komplicerade som t.ex vårdnad om, boende för och umgänge med barn, fördelning av egendom (bodelning), rätt till bostad (kvarsittanderätt) m.m.
Det är oftast då som ett behov av en jurist/advokat uppstår om parterna inte är överens om en lösning i frågorna eller känner sig osäkra på sina rättigheter och skyldigheter.
Vi på HS Advokatbyrå ser till att dina rättigheter tillvaratas, så tveka inte att kontakta oss.

Vårdnad, boende och umgänge

I samband med en separation mellan par som har barn uppkommer ofta diskussioner om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och vilket umgänge barnets ska ha med den förälder som den inte bor tillsammans med.
I vissa fall kan föräldrarna lösa dessa frågor sinsemellan, men i de fall en tvist uppstår mellan föräldrarna och en lösning är svår att finna är det lämpligt att kontakta en jurist eller advokat som biträder dig med juridisk rådgivning och även vid en eventuell rättegång/förhandling om en lämplig lösning inte heller genom biträdet kan nås.
Vi på HS Advokatbyrå har erfarenhet av komplicerade familljemål med stora konflikter, samarbetssvårigheter eller våld i bilden, så tveka inte att kontakta oss.
I familjemål kan du beviljas rättshjälp eller använda dig av din rättssskyddsförsäkring, vi hjälper dig med din ansökan. Du kan självklart även anlita oss som privata ombud.

Bodelning

Vid en separation uppstår ett behov av att fördela egendom (bodelning), oavsett om man är gift eller sambo, även om reglerna skiljer sig för makar och sambor.
I vissa fall är parterna överens om hur egendomen ska fördelas eller har avtalat om fördelningen sedan tidigare genom exempelvis ett äktenskapsförord eller samboavtal. Det kan även vara så att egendomen erhållits genom gåva eller arv och reglerats redan i gåvobrevet eller testamentet. Parterna vänder sig kanske då bara till en jurist eller advokat för att säkerställa att allt går rätt till.
Ibland uppstår det dock frågor avseende bodelningen som parterna inte kan enas om och då kan det vara bra och ibland till och med nödvändigt att ansöka om att en bodelningsförrättare utses så du kan komma framåt i bodelningen.
En bodelningsförrättare är en av domstolen utsedd opartisk jurist eller advokat som kan hjälpa dig att komma framåt i bodelningen och till ett avslut, genom att försöka få parter att enas i bodelningen och om en lösning ej nås, slutligt fatta ett beslut i bodelningsfrågan (tvångsbodela) utifrån lag och praxis.
Eftersom bodelningsförrättaren alltid förhåller sig opartisk till parterna och därmed inte kan lämna juridiskt biträde till någon part, kan du i vissa fall ha ett behov av juridiskt biträde. Du kan då anlita ett privat ombud som företräder dig i bodelningen och inför bodelningsförrättaren.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar eller blivande makar där de bestämmer om viss eller all egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom och därmed, till skillnad från giftorättsgods, inte ingå i en framtida bodelning.
Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst under eller inför ett äktenskap, men behöver vara skriftligt, undertecknad av båda makar och även registreras för att vara gällande.
Det är även viktigt att makarna under äktenskapets gång då och då ser över äktenskapsförordet så att den överenstämmer med makarnas önskemål. Skulle makarna ändra sig och vara överens om en ändring kan de enkelt upprätta ett nytt äktenskapsförord för att ersätta den tidigare. Det är då viktigt att komma ihåg att även registrera det nya äktenskapsförordet.

Samboavtal

Sambor kan, precis som makar, skriva ett avtal sinsemellan där de bestämmer hur egendom som införskaffats för gemensamt bruk ska fördelas vid en separation. Ett samboavtal behöver emellertid, till skillnad från ett äktenskapsförord, inte registreras för att vara giltig.

Gåvobrev

Ett gåvobrev är en handling där man förklarar att man överlåtit något till någon. En gåva kan även vara ett förskott på arv.

Har du frågor kring bodelning, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev är du välkommen att kontakta oss på HS Advokatbyrå så hjälper vi dig i ditt ärende.