Familjerättsskola del I- Skilsmässa/Separation

I samband med en separation uppkommer oftast frågan om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden tills dessa att bodelningen är klar, vilken egendom som är gemensam och ska ingå i bodelningen och hur den egendomen ska fördelas.

Men en separation kan, beroende på familjesituationen – alltså om det finns barn med i bilden, även ge upphov till andra frågor såsom frågan om var barnets ska bo, vem som ska bestämma i frågor avseende barnet och i vilken utsträckning barnet ska få möjligheten att träffa båda sina föräldrar.

Låt oss titta närmare på separation och skilsmässa i den första delen i vår familjerättsskola!

Makar som gift sig avslutar relationen och äktenskapet genom en ansökan om äktenskapsskillnad. Denna ansökan kan göras antingen gemensamt av makarna eller bara av den ena parten. Om ansökan görs och undertecknas av båda makarna gemensamt och det inte finns några barn under 16 år som någon av makarna har vårdnaden om och varaktigt bor tillsammans med, kan domstolen besluta om skilsmässa utan någon betänketid.

Det betyder inte att skilsmässan går igenom omgående, utan viss administrationstid för domstolen kommer att finnas. Men är det så att det finns barn under 16 år eller om ansökan enbart görs av den ena parten så kommer skilsmässan inte kunna gå igenom förrän en betänketid om sex månader hunnit löpa.

Det finns dock ett litet undantag som gäller makar som levt åtskilda sedan minst två år innan ansökan. Även om ansökan om skilsmässa enbart görs av den ena parten och trots att det finns barn under 16 år, kan domstolen besluta om skilsmässa utan betänketid, om den part som säger att de levt åtskilda i minst två år kan styrka det, t.ex. genom utdrag ur folkbokföringen.

För sambor finns det inte någon ansökan om upphörande, utan samboförhållandet anses ha upphört när samborna eller någon av dem ingår äktenskap, flyttar isär eller avlider. Även åtgärder som att den ena sambon ansöker om en bodelningsförrättare, om rätt att bo kvar i bostaden eller väcker talan om att överta bostaden medför att samboförhållandet är att anse som upphört.