Från Strindberg till Mahr

”Det tycks mig som om vi samtliga voro berusade…” Det var den första fullständiga svenska meningen som författaren Theodor Kallifatides sa på en kräftskiva. En aningen Strindbergskt kan man tycka, men det är inte särskilt märkligt då han lärde sig svenska språket just med hjälp av Strindbergs stora verk Fröken Julie, som han översatte från svenska, till engelska och senare till grekiska. För på 60-talet fanns det inga lexikon mellan svenska och grekiska, han tvingades gå en omväg. På det här sättet lyckades Theodor Kallifatides på några få år gå från potatisskalare, till lärare i praktisk filosofi och senare debutera som författare. Resten är en fantastisk historia, som är mäkta imponerande. Idag har vi SFI-skolor och Sverige har kommit en aningen längre än 60-talets Sverige. Men fortfarande krävs det oerhört mycket från den enskilde att lyckas i det här landet, med att lära sig det svenska språket och komma ut på arbetsmarknaden. Det här nyhetsbrevet vill vi därför tillägna de s.k. främmande rättsinstitut som uppstår även inom vårt svenska rättsväsende, i takt med att fler och fler människor i Sverige har anknytning till andra länders rättsväsenden. Låt oss börja med det här om Mahr!

Vad är mahr egentligen? Mahr kallas den tradition i de muslimska Shari’a-lagarna som innebär att mannen ger kvinnan en gåva eller summa pengar vid ingående av äktenskap. Den kan liknas vid den svenska seden om brudpeng. Mahr är inte att jämföra med betalning för kvinnan utan dess huvudsakliga ändamål är att ge kvinnan det ekonomiska stöd hon behöver vid eventuell äktenskapsskillnad eller vid makens dödsfall. Eftersom kvinnan inte kan ärva det gemensamma hemmet ska mahr alltså möjliggöra starten av ett nytt liv.

Avtalet om mahr kan se olika ut beroende på vilken sedvänja som är gällande i det muslimska landet, men ett vanligt tillvägagångssätt är att reglera mängden mahr i äktenskapskontraktet. Vanligtvis formuleras avtalet så att kvinnan erhåller en del vid kontraktets tecknade och resterande del vid äktenskapsskillnad eller makes död. Således blir mahr kvinnans enskilda egendom som hon fritt får förfoga över och hennes anhöriga får möjlighet att ärva egendomen när hon och hennes make gått bort. För de fall mahr inte reglerats i äktenskapskontraktet avgörs mängden utifrån en lämplighetsbedömning. Bedömningen grundas på kvinnans sociala ställning och faktorer som familjens status, kvinnans ålder, utbildning, utseende och sexuell erfarenhet tas i beaktande.

All egendom som inte är förbjuden att sälja eller använda enligt Shari’a-lagarna kan utgöra mahr. Exempel på detta är smycken, fast eller lös egendom, pengar, utbytbara varor och nyttjanderättigheter. Egendom som är förbjudna av islam, såsom alkoholhaltiga drycker, svin och kött av döda djur kan dock aldrig utgöra mahr.
När en mahr-överenskommelse har aktualiseras i familjerättsliga mål har domstolarna haft svårt att hitta en motsvarighet i den svenska lagstiftningen. De har därför valt att bedöma avtalet utifrån allmänna förmögenhetsrättsliga principer om avtalsfrihet. I de fall tvångsäktenskap förekommit har domstolarna bedömt överenskommelsen som stötande och avtalet har därför ansetts ogiltigt. Oavsett hur domstolarna väljer att tolka dessa utländska avtal kan det med säkerhet slås fast att globaliseringen bidrar till en ökad förekomst av dem.

I de flesta fall i Sverige där en tvist om Mahr föreligger och där svensk domstol är involverad, tvingas den som vill ha ut sin mahr att driva en civilrättslig process kring mahr. Internationella privaträttsliga och civilrättsliga regler kan då tillämpliga.